De plannen

Hoe ziet iedereen de toekomst van het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter? In drie projectgroepen gingen bewoners, ondernemers, supporters en organisaties zij aan de slag met plannen voor Nieuw Oud Oost onder begeleiding van een professioneel bureau. De projectgroepen bestonden onder andere uit buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), studenten, de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten en gemeente Leeuwarden. Iedereen kon in de zomer van 2020 reacties geven op de plannen. Wat is goed, wat niet en wat moet terugkomen in één plan? De gemeente ging daarmee aan de slag en maakte 5 bouwstenen in een stedenbouwkundig model. Dit was het uitgangspunt voor het maken van het stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad ging ermee akkoord en het is nu tijd voor het bestemmingsplan en inrichtingsplan. Voor het einde van 2023 is ook het bestemmingsplan en het inrichtingsplan klaar.

Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Om de plannen voor Nieuw Oud Oost echt te kunnen bouwen, moest de gemeente ook het bestemmingsplan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat de gebouwen en de openbare ruimte er goed uitzien, is er ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Op beide plannen kon u van 4 mei tot en met 14 juni 2023 reageren. Ook was er een inloopbijeenkomst op 9 mei.

De gemeente gaat reageren op binnengekomen reacties op het ontwerp bestemmingsplan. Er is 1 reactie binnengekomen. Dit komt in een document dat een zienswijzenota heet. Burgemeester en wethouders sturen deze samen met het ontwerp bestemmingsplan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk voor het einde van 2023 een besluit over het bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan, welstandsrichtlijnen en het ontwerp beeldkwaliteitsplan kunt u via de onderstaande links lezen:

Ontwerp Bestemmingsplan:
– Bekijk via de website Ruimtelijke Plannen

Ontwerp beeldkwaliteitsplan met welstandsrichtlijnen:
– Bekijk via de website Tercera

Stedenbouwkundig plan

Het concept van het stedenbouwkundig plan werd begin 2022 ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen officieel op de plannen kon reageren. Ook was er een inloopbijeenkomst voor de buurt.

Er zijn een paar reacties binnengekomen uit de omgeving. De gemeente heeft deze beantwoord in een reactienota, zoals dat heet. De gemeenteraad vindt de plannen mooi en heeft eind 2022 het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

Meer over het stedenbouwkundig plan leest u in de nieuwsbrief van oktober 2022.

Lees het stedenbouwkundig plan.

Concept Stedenbouwkundig plan

We maakten van drie plannen, één puzzel voor Nieuw Oud Oost met 5 bouwstenen. Deze eerste puzzel presenteerden wij aan u tijdens een digitale bijeenkomst in februari 2021. Bewoners, belanghebbenden en de gemeenteraad hebben op deze puzzel – het concept stedenbouwkundig model – gereageerd.

In de zomer van 2021 werkten we het stedenbouwkundig model uit naar tekeningen voor een stedenbouwkundig plan. Experts van de gemeente en daarbuiten dachten er in mee. De reacties van de klankbordgroep van organisaties, ondernemers en bewoners uit de buurt hebben we daarin telkens verwerkt. Dit hebben we aan u gepresenteerd tijdens de informatiemarkt op 11 september 2021.

In de maanden erna verwerkte het stedenbouwkundig bureau DAAD alle opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald tijdens de informatiemarkt in een stedenbouwkundig plan. Daarvoor maakten ze een overzichtelijk boekje. Dit stedenbouwkundig plan lagvan 24 tot en met 6 april voor u ter inzage. Dit betekent dat u het plan kon bekijken en een reactie hierop kon geven. Meer informatie over het geven van een reactie op dit plan, leest u op www.leeuwarden.nl.

U kon het stedenbouwkundig plan ook inzien tijdens de inloopmarkt op 2 maart 2022. 

Stedenbouwkundig model

De bouwstenen waren de basis voor het verder uitwerken van een nieuwe (Cam)buurt. Ze zijn vertaald naar een eerste stedenbouwkundig model. Een soort puzzel. Hoe komen de sterke punten van de verschillende plannen en de wensen van u als bewoner erin terug?

De 5 bouwstenen in het model:

 • Verblijven op Cambuurplein
  Op het Cambuurplein is niet alleen ruimte voor parkeren. Het moet ook een mooie plek zijn om er te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Stadion als inspiratie
  De voetbalgeschiedenis en het stadion gebruiken als inspiratie voor de toekomst. Door gebouwen en woningen in de vorm van het stadion te bouwen.
 • Sociale cohesie
  Eigenlijk de rode draad door alle ideeën: Nieuw Oud Oost als een plek voor ontmoeting, en in open verbinding met de omgeving.
 • Park
  Al veel genoemd: ruimte voor groen, klimaat en ecologie in een parkachtige omgeving. Ook ruimte voor collectieve tuinen en sport. Het bestaande en omliggende groen kunnen we betrekken.
 • Bouwprogramma
  Verschillende typen woningen met appartementen en zogenoemde grondgebonden woningen. Aan het park, om een gezamenlijke binnentuin, boven winkels en aan het ‘stadion’.

In het model gingen we uit van ongeveer 500 woningen. Het wordt een mix van appartementen en huizen (grondgebonden woningen noemen we dat). Het model is niet veel aangepast naar aanleiding van de reacties tijdens de bijeenkomst in februari 2021 en de reacties van de gemeenteraad. De vragen en reacties gingen vooral over de inrichting van het plan zoals het groen, duurzaamheid en het woningbouwprogramma.

Bekijk het stedenbouwkundig model.

3 toekomstideeën vormden de 5 bouwstenen

Input voor het model waren de drie toekomstideeën van bewoners. De gemeente heeft na de zomer van 2020 alle binnengekomen reacties op de 3 toekomstideeën verzameld. De reacties kwamen van de projectgroepen zelf, van bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers van het Cambuurplein. Wat zijn de plussen van elk idee, de minnen en wat zou terug moeten komen in 1 plan?

 • Bekijk de drie toekomstideeën van de projectteams
 • Bekijk een samenvatting van de reacties op deze ideeën met de 5 bouwstenen