Bouwstenen en stedenbouwkundig model

Hoe zien de deelnemers van de projectgroepen de toekomst van het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter? In drie projectgroepen gingen zij aan de slag met plannen voor Nieuw Oud Oost onder begeleiding van een professioneel bureau. De projectgroepen bestonden onder andere uit buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt), studenten, de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten en gemeente Leeuwarden. Iedereen kon in de zomer van 2020 reacties geven op de plannen. Wat is goed, wat niet en wat moet terugkomen in één plan? De gemeente ging daarmee aan de slag en maakte 5 bouwstenen in een stedenbouwkundig model. Dit is het uitgangspunt voor het maken van het stedenbouwkundig plan.

In de vorige stappen maakten we van drie plannen, één puzzel voor Nieuw Oud Oost met 5 bouwstenen. Deze eerste puzzel presenteerden wij aan u tijdens een digitale bijeenkomst in februari 2021. Bewoners, belanghebbenden en de gemeenteraad hebben op deze puzzel – het concept stedenbouwkundig model – gereageerd.

De komende maanden gaan we verder met het maken van het stedenbouwkundig plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor het stedenbouwkundig model als basis vastgesteld.

Stedenbouwkundig model

De bouwstenen zijn de basis voor het verder uitwerken van een nieuwe (Cam)buurt. Ze zijn vertaald naar een eerste stedenbouwkundig model. Een soort puzzel.Hoe komen de sterke punten van de verschillende plannen en de wensen van u als bewoner erin terug?

De 5 bouwstenen in het model:

 • Verblijven op Cambuurplein
  Op het Cambuurplein is niet alleen ruimte voor parkeren. Het moet ook een mooie plek zijn om er te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Stadion als inspiratie
  De voetbalgeschiedenis en het stadion gebruiken als inspiratie voor de toekomst. Door gebouwen en woningen in de vorm van het stadion te bouwen.
 • Sociale cohesie
  Eigenlijk de rode draad door alle ideeën: Nieuw Oud Oost als een plek voor ontmoeting, en in open verbinding met de omgeving.
 • Park
  Al veel genoemd: ruimte voor groen, klimaat en ecologie in een parkachtige omgeving. Ook ruimte voor collectieve tuinen en sport. Het bestaande en omliggende groen kunnen we betrekken.
 • Bouwprogramma
  Verschillende typen woningen met appartementen en zogenoemde grondgebonden woningen. Aan het park, om een gezamenlijke binnentuin, boven winkels en aan het ‘stadion’.

In het model gaan we uit van ongeveer 500 woningen. Het wordt een mix van appartementen en huizen (grondgebonden woningen noemen we dat). Het model is niet veel aangepast naar aanleiding van de reacties tijdens de bijeenkomst in februari 2021 en de reacties van de gemeenteraad. De vragen en reacties gingen vooral over de inrichting van het plan zoals het groen, duurzaamheid en het woningbouwprogramma. Deze onderwerpen werken we allemaal uit in een volgende fase. Dat doen we samen met Leyten als eigenaar van het huidige Cambuurstadion. Ook u als (toekomstige) bewoner, ondernemers, woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland en alle andere belanghebbenden nemen we weer hierin mee. Zie de pagina Stappen voor meer informatie.

Bekijk het stedenbouwkundig model.

3 toekomstideeën vormden de 5 bouwstenen

Input voor het model waren de drie toekomstideeën van bewoners. De gemeente heeft na de zomer van 2020 alle binnengekomen reacties op de 3 toekomstideeën verzameld. De reacties kwamen van de projectgroepen zelf, van bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers van het Cambuurplein. Wat zijn de plussen van elk idee, de minnen en wat zou terug moeten komen in 1 plan?

 • Bekijk de drie toekomstideeën van de projectteams
 • Bekijk een samenvatting van de reacties op deze ideeën met de 5 bouwstenen